Fero von Traiser See 

 

   

 

Généalogie

CARLO UT GUTSEL DBZB109850
IKO V. SPRINGBACH DBZB115917
LIRA V. SCHÜTTING DBZB108406
CARLO V. HENNINGSHOF B DBZB130612
ERASMUS V. NASSAU ORANIEN DBZB111439
BESSY V.D. ENGELSBURG C DBZB125146
BLANKA V. LINNEFAND DBZB112536
ONNO V.D. GLOCKENBERGEN A DBZB143999
 WITHERFORD HOT CHESTNUT
 BORIS VON DTAATSBAD  DBZB121451
 ERLE  V. WALDESRAND
LIZ  V.D. GLOCKENBERGEN DBZB133039
 DOLOMIT V. OST-HOLSTEIN
 DOLLY  V.D. GLOCKENBERGEN DBZB119791
 CITTA V. LÖHRGARTEN
FERO V. TRAISER SEE DBZB157298
 DIRK V. HÖLHOLZ
ERASMUS V. NASSAU ORANIEN DBZB111439
 NUSS V MOOSBERG
BINGO V.D. WELLERSBURG C DBZB129634
 HEIKO V. EICK
 LARISSA V. SCHLOSSTEICH DBZB117210
 COMTESS V. BORNAU-ECK
BONNY V. TRAISER SEE DBZB145279
 BORIS V. SPESSARTTOR
 CHESTER V.GOLDHAMMER DBZB114844
 NADIA V. PARKSCHLÖSSCHEN
CHESKA V.D. HERZOGSBERGEN DBZB132371
 ATHOS V. D. NIEDERSACHSENEICHE
 MAJA V. GRÄVIG DBZB119872
 EDDA V. KUPFERBACH

retour Étalons